logo Created with Sketch.

Anadolu Döküm Sanayi A.Ş., müşterilerinin kalite beklentilerini ve isteklerini en iyi şekilde algılayarak hizmet sunmayı ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli iyileştirerek çalışmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda kalite politikası olarak aşağıda belirtilen maddeleri benimsemiştir.

 • Doğal kaynaklara ve çevreye saygılı bir anlayışla, oluşabilecek tüm riskleri göz önünde bulundurarak çalışmak,
 • Kaliteli, güvenilir ve istenilen zamanda döküm üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan yönetim sistemimizin etkin bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri de kullanarak verimli çalışma yöntemleri geliştirmek,
 • Tüm ilgili paydaşlarımız ile tarafların birbirlerine katkı sağladığı, barışçıl ve etkin bir çalışma sistemi ve ortamı oluşturmak,
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm süreçlerimizde liderliği ve çalışanlarımızın katılımını teşvik etmek, gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.
Ahmet KIRIMTAYYIF
Genel Müdür

Değerlerimiz


 • Müşterilerimize en üstün kalitede hizmet sunmak.
 • Dürüstlük, şeffaflık, adalet ve saygıyı temel prensipler olarak görmek.
 • Müşterilerimizi ticari başarıyı sürdürebilmede önemli bir paydaş olarak kabul ederek rakiplerimiz ile doğru ve adil bir şekilde yarışmak.
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak ve alınan kararlarda adil davranmak.
 • Şirketin kimliğini sürekli geliştirmek, iletişim ve pazarlama aktivitelerinde şeffaf ve güvenilir olmak.
 • Müşterilerimize ait verilerin gizliliğine önem vermek.
 • İşlerimizde iş sağlığı ve güvenliği, çevre konularına daima öncelik tanımak.
 • Kaliteli hizmet sunmak ve kendimizi iyileştirmek için daima süreçlerimizi teknolojiyi de kullanacak şekilde iyileştirmek ve çalışanlarımızın gerekli eğitimleri almasını sağlamak

Vizyon

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla hizmet verdiğimiz çelik ve savurma döküm sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda sektör lideri ve tanınmış bir marka olmak.

Misyon

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. müşterilerine kaliteli hizmet verebilmek için yeni teknolojileri kullanarak, sürekli iyileştirme mantığı ile yüksek nitelikli çelik ve savurma döküm yapmak için vardır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anadolu Döküm Sanayi A.Ş., tüm süreçlerinde her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket eder. Riskleri minimize ederek, çalışanlarını iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

 • Güvenli, sağlıklı, düzenli ve temiz çalışma ortamı oluşturarak “ÖNCE İNSAN” felsefesini tüm ilgili taraflarımızın benimsemesini sağlamayı,
 • İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki Yasa ve Yönetmelikleri dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini tayin etmeyi, operasyonlarını bu uygunluk yükümlülüklerine göre yapmayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini değerlendirmeyi, çıkan uygunsuzlukları düzeltmeyi,
 • Tüm ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tarafların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemesini sağlamayı, bu konuda sürekli olarak gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamayı,
 • Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi için tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı, risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak, risklerin çalışanlarca ve tedarikçilerle benimsenmesini sağlamayı,
 • İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde çalışanlara, bulunmaları halinde çalışan temsilcilerine danışılması ve katılımlarının sağlanmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının arttırılması için İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.


Çevre Politikası

Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. yürüttüğü tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 • Doğal kaynakları koruyan, çevreye saygılı, sağlıklı ve çalışılabilir çalışma ortamı sağlamayı,
 • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmelikleri dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini tayin etmeyi, operasyonlarını bu uygunluk yükümlülüklerine göre yapmayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini değerlendirmeyi, çıkan uygunsuzlukları düzeltmeyi,
 • Çevre Risk Değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak, risklerin çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı,
 • Atık azaltıcı, yenilikçi teknolojik yatırımlar ile etkin bir atık yönetimi sistemini oluşturmayı,
 • Kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemeyi ve bu gereklere uymayı,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm ilgili tarafların çevreyi koruma sorumluluğunun ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemesini, bu konuda sürekli olarak
 • gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamayı taahhüt eder.

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. nin Çevresel performansını arttırmak için kullanabileceği bir Çevre yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu yönetim sistemi ile sürdürülebilirliğin Çevre boyutuna katkı sağlaması, Çevre sorumluluklarının sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi amaçlanmıştır.

Bu yönetim sistemi Çevreye, ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. nin kendine ve ilgili taraflara değer katan, kendi Çevre yönetim sistemimizin amaçlanan çıktılarına ulaşmasına yardım eder. ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Çevre politikaları ile uyumlu olarak, Çevre yönetim sistemimizin çıktıları aşağıdakileri kapsar:

 • Çevre performansının artırılması,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Çevre amaçlarına ulaşma.

Çevre Yönetim Sistemi, boyutuna, tipine ve yapısına bakılmaksızın ve bir yaşam döngüsü yaklaşımı ile firmamızın kontrol veya etki edebileceğini tespit ettiği; faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin Çevre boyutlarına uygulanmıştır.

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi; bu el kitabında firma tanıtımı bölümünde verilmiş olan adreste 21705 m² açık alan üzerinde 11070 m² kapalı alanda, açık alanda farklı şirketlerin ve bu şirketlerle ortak alan kullanımının bulunduğu ve bu adreste bulunan organizasyon birimlerinde, çelik döküm imalatından çelik mamul üretimi konusunda, çalışma sahası içerisinde yükleme boşaltma işlemlerinin de içinde bulunduğu hizmetler için uygulanır.ENERJİ POLİTİKASI

Anadolu Döküm Sanayi A.Ş, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak,

 • Doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesini sağlamayı ve geri kazanımı arttırmayı,
 • Ürünün Planlama & Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
 • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri hizmetleri ve teknolojileri satın almayı performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,
 • Ürün faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemi’ni uygulayarak gerçekleştirmeyi,
 • Enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Enerji riskiyle ilişkili tehditlerin belirlenip işe etkisinde yaratacağı zararı tanımlamayı,
 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
 • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
 • Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak bilinç ve duyarlılığı artırmayı.

Beyan ve Taahhüt ederiz


Hürriyet Cad. No:1
Körfez / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 527 13 51
Fax: +90 (262) 524 28 76
e-mail: info@anadoludokum.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır.

Veri Güvenliği Politikası
E-BÜLTEN
Hizmetlerimizden ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bültenimize kayit olabilirsiniz.